Naam en contact van de voor de verwerking verantwoordelijke overeenkomstig artikel 4, lid. 7 GDPR

Bedrijf: plasma MEDICAL SYSTEMS® GmbH
Adres: Dienethaler Str. 28, 56377 Nassau
Telefoon: +49 (0) 9122 630 9199
Fax: +49 (0) 911 698032
E-mail: info@plasmamedicalsystems.com

Functionaris voor gegevensbescherming
Adrian Derr
Dienethaler Str. 28, 56377 Nassau
adrian.derr@outlook.de


Beveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij beschouwen het als onze primaire taak om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonlijke gegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig te werk en passen we de nieuwste beveiligingsnormen toe om een maximale bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

Als privaatrechtelijk bedrijf zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de bepalingen van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG). We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften voor gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd.

Definities

De wetgever vereist dat persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en op een voor de betrokkene begrijpelijke manier worden verwerkt (“rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie”). Om dit te garanderen, informeren wij u over de afzonderlijke wettelijke definities die ook in dit privacybeleid worden gebruikt:

 1. Persoonlijke gegevens
  Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 2. Verwerking
  “Verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 3. Beperking van verwerking
  “Beperking van verwerking” is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 4. Profilering
  “Profilering”: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens voor de beoordeling van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, in het bijzonder voor de analyse of voorspelling van aspecten die verband houden met de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.

 5. Pseudonimisering
  “Pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 6. Bestandssysteem
  “Bestandssysteem”: een gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die volgens specifieke criteria toegankelijk is, ongeacht of deze verzameling centraal, decentraal of op basis van functionele of geografische aspecten is georganiseerd.

 7. Verantwoordelijke
  “voor de verwerking verantwoordelijke”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden vastgesteld in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden bepaald in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

 8. Processor
  “Verwerker”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 9. Ontvanger
  “Ontvanger” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij betreft of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

 10. Derde
  “Derde”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 11. Toestemming
  Toestemming” van de betrokkene is elke vrije, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke, bevestigende handeling aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als er een wettelijke basis is voor de verwerking. De rechtsgrondslag voor de verwerking kan in overeenstemming zijn met Artikel 6 para. 1 lit. a – f GDPR in het bijzonder:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst stappen te ondernemen;

 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;

 • de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.

Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

 1. Hieronder geven we informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

 2. Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan nadat opslag niet langer vereist is, of de verwerking is beperkt als er wettelijke bewaarplichten bestaan.

Verzamelen van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR):

 • IP-adres

 • Datum en tijd van de vraag

 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode

 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval

 • Website waar het verzoek vandaan komt

 • Browser

 • Besturingssysteem en de interface

 • Taal en versie van de browsersoftware.

Gebruik van cookies

 1. Naast de bovengenoemde gegevens worden er cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie naar de locatie stroomt die de cookie heeft ingesteld. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar je computer. Ze dienen om de website over het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

 2. Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functie hieronder worden uitgelegd:
  – Cookies van voorbijgaande aard (zie a.)
  – Persistente cookies (zie b.)

  1. (a.) Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hieronder vallen met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gedeelde sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

  2. (b.) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

  3. U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Zogenaamde “third party cookies” zijn cookies die worden ingesteld door een derde partij en dus niet door de website die u op dat moment bezoekt. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken als u cookies deactiveert.

  4. We gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account bij ons hebt. Anders zou je voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

  5. De gebruikte Flash-cookies worden niet geregistreerd door uw browser, maar door uw Flash-plug-in. We gebruiken ook HTML5-opslagobjecten, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op, onafhankelijk van de browser die u gebruikt, en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, moet u een geschikte add-on installeren, bijvoorbeeld “Better Privacy” voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe Flash Killer-cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door uw browser in te stellen op privémodus. We raden u ook aan om uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig te verwijderen.

Andere functies en aanbiedingen op onze website

 1. Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden we verschillende diensten aan waarvan je gebruik kunt maken als je geïnteresseerd bent. Voor dit doel moet u in het algemeen verdere persoonlijke gegevens verstrekken die we gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarop de bovengenoemde beginselen voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

 2. In sommige gevallen maken we gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

 3. Bovendien kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden als we samen met partners deelname aan promoties, wedstrijden, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Je ontvangt hierover meer gedetailleerde informatie wanneer je je persoonlijke gegevens invult of in de beschrijving van het aanbod hieronder.

 4. Als onze serviceproviders of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

Kinderen

Ons aanbod is over het algemeen gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

Rechten van de betrokkene

 1. Intrekking van toestemming
  Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

  U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw recht op annulering uit te oefenen.

 2. Recht op bevestiging
  U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken. U kunt te allen tijde een bevestiging aanvragen via de bovenstaande contactgegevens.

 3. Recht op informatie
  Als er persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie over deze persoonlijke gegevens en de volgende informatie opvragen:

  1. de doeleinden van de verwerking;

  2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

  3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

  4. indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen;

  5. het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

  6. het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

  7. als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;

  8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

   Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heb je het recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen volgens Artikel 46 GDPR in verband met de doorgifte. We zullen een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. We kunnen een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten voor extra kopieën die u aanvraagt. Als u de aanvraag elektronisch indient, moet de informatie in een standaard elektronisch formaat worden aangeleverd, tenzij de aanvrager anders aangeeft. Het recht om een kopie te ontvangen overeenkomstig lid 3 mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

 4. Recht op correctie
  U hebt het recht om van ons zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder andere door middel van een aanvullende verklaring.

 5. Recht op wissen (“recht om vergeten te worden”)
  U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zonder onnodige vertraging worden gewist en wij zijn verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

  1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

  2. De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd volgens artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.

  3. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 GDPR.

  4. De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.

  5. Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

  6. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8 (1) GDPR.

   Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat de voor de verwerking verantwoordelijken alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens wissen.

   Het recht op wissen (“recht om vergeten te worden”) bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is:

   1. het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

   2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

   3. om redenen van openbaar belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, GDPR;

   4. voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, GDPR, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in gevaar dreigt te brengen, of

   5. voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 6. Recht op beperking van de verwerking
  U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,

  2. de verwerking onwettig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;

  3. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of

  4. de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, GDPR in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

   Wanneer de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, worden dergelijke persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

   Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

 7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer

  1. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), GDPR, en

  2. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

   Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig lid 1, hebt u het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op het recht op wissen (“recht om vergeten te worden”). Dit recht is niet van toepassing op verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaken van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

 8. Recht om bezwaar te maken
  U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1 GDPR, met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij de voor de verwerking verantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

  Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

  In de context van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, kunt u uw recht op bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

  U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  U kunt uw recht op bezwaar te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

 9. Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen inclusief profilering
  U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – dat rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft. Dit geldt niet als de beslissing:

  1. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke,

  2. is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin ook passende maatregelen zijn vastgelegd om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen; of

  3. met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

   De verwerkingsverantwoordelijke treft passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

   De betrokkene kan dit recht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

 10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, inbreuk maakt op deze verordening.

 11. Recht op een doeltreffende voorziening in rechte
  Onverminderd de beschikbare administratieve of buitengerechtelijke rechtsmiddelen, met inbegrip van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 GDPR, hebt u recht op een doeltreffende voorziening in rechte indien u van mening bent dat uw rechten op grond van deze verordening zijn geschonden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met deze verordening.

We maken gebruik van webtracking- en webanalysediensten. Dit zijn diensten waarmee we het gebruik van onze website kunnen analyseren. We gebruiken deze gegevens om de website te verbeteren en ons aanbod interessanter voor je te maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van tools voor webanalyse is art. 6 lid. 1 p. 1 lit. f GDPR. We hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag op onze website om zowel ons aanbod als onze reclame te optimaliseren.

Echte Cookie Banner

We gebruiken de toestemmingshulp “Real Cookie Banner” om de gebruikte cookies en vergelijkbare technologieën (trackingpixels, web beacons, enz.) en bijbehorende toestemmingen te beheren. Je kunt meer informatie vinden over hoe “Real Cookie Banner” werkt op <a href=“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/” rel=”noreferrer” target=”_blank”>https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context is art. 6 lid. 1 lit. c GDPR en Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons legitieme belang is het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de bijbehorende toestemmingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u de persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen we uw toestemmingen niet beheren.

Volgen en analyseren van het web

Matomo (voorheen Piwik)
Onze website maakt gebruik van Piwik. Piwik is open source software voor de statistische analyse van gebruikerstoegang tot websites (
piwik.org
). Piwik gebruikt zogenaamde “cookies” om de toegang van gebruikers te analyseren. Deze informatie wordt uitsluitend opgeslagen op onze servers in Duitsland.

U kunt de analyse van deze gegevens voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te verhinderen. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies verhindert, kan uw gebruik van de website worden beperkt. We gebruiken Piwik met de extensie “AnonymiseIP”. Dit betekent dat IP-adressen alleen in afgekorte vorm worden verwerkt. Een directe persoonlijke verwijzing is daarom uitgesloten. Het IP-adres dat door uw browser via Piwik wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door ons worden verzameld. Je kunt gebruik maken van de “opt-out optie” onderaan de tekst.

Integratie van Google Maps

 1. We gebruiken Google Maps op deze website. Hierdoor kunnen we interactieve kaarten direct op de website weergeven en kun je de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

 2. Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden de gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op in de vorm van gebruikersprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of het op maat maken van de website. Een dergelijke analyse wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om reclame op maat te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

 3. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen:
  www.google.de/intl/de/policies/privacy
  . Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integratie van Google lettertypen

Wij gebruiken weblettertypen van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). De service wordt gebruikt voor de gestandaardiseerde en correcte weergave van lettertypen op onze website. Hiervoor maakt uw browser verbinding met de servers van Google en worden de vereiste lettertypen in de cache van uw browser geladen zodra u een pagina van onze website opent. Hierbij komt Google te weten dat onze website via uw IP-adres is opgevraagd.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Web Fonts is art. 6 lid. 1 lit. f GDPR (legitiem belang). Ons legitieme belang is de uniforme en correcte presentatie van de lettertypen op onze website.

Externe lettertypen van Google, LLC, https://www.google.com/fonts (“Google Fonts”). Google Fonts worden geïntegreerd door een server van Google op te roepen (meestal in de VS). Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

 

Opt-out webanalyse

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Platform voor consentbeheer door Real Cookie Banner